Et akademi for fremtiden

Det Norske Videnskaps-Akademis strategi 2021 - 2025

GRUNNLAG

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet som Videnskabsselskabet i Christiania 3. mai 1857. Akademiet har som formål å bidra til vitenskapens fremme (statuttenes § 1). Spesielt skal det fremme den grunnleggende og langsiktige forskningen innen alle fagområder ved å

 • Initiere og støtte vitenskapelig forskning
 • Arrangere møter og konferanser om vitenskapelige eller forskningspolitiske temaer
 • Tildele vitenskapelige priser
 • Avgi uttalelser i sentrale vitenskapelige spørsmål

 • Ivareta vitenskapens interesser overfor politiske myndigheter og i offentligheten

 • Fungere som kontaktorgan i norsk forskning

 • Representere norsk vitenskap overfor utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner

 

I sin virksomhet vil Akademiet være seg særlig bevisst

 • Vår samtids store og raske vitenskapelige fremskritt
 •   Vitenskapens nøkkelrolle i å identifisere og løse samtidens utfordringer

 •   Betydningen av fri kunnskapsutvikling

 •   At hele vitenskapssamfunnet må mobiliseres i møte med de store samfunnsutfordringene

 •   At utdanning, opplysning og kritikk er forutsetninger for samfunnsdebatt og gode politiske beslutninger

 •   At Norges høye utdanningsnivå og store ressurser gir oss et særlig ansvar

   

STRATEGISKE MÅL

Akademiet skal representere den beste kvaliteten i norsk forskning

Akademiet skal tilstrebe at medlemsstokken har et høyt faglig nivå og god faglig bredde. Vi skal også tilstrebe god kjønnsbalanse og geografisk spredning. Akademiet skal samarbeide med andre akademier i Norge og i utlandet.

Akademiet skal fremme fremragende forskning

Akademiet skal ha et særlig ansvar for å skape forståelse for betydningen av grunnforskning, og for å løfte frem den uavhengige og nysgjerrighetsdrevne forskningen. Et særlig ansvar påligger Akademiet i å støtte og synliggjøre den fremragende forskningen, blant annet gjennom utdelingen av Abelprisen, Kavliprisene, HumSam-prisen og andre priser, samt gjennom VISTA-senterne og samarbeidet med Centre for Advanced Study (CAS).

Akademiet skal være en forskningspolitisk aktør

I kraft av sin uavhengige rolle skal Akademiet delta aktivt i den forskningspolitiske debatten. Gjennom kontakt med politikere, akademiske institusjoner, statsforvaltning, næringsliv og andre samfunnsaktører, skal Akademiet bidra til å fremme god forskningspolitikk.

Akademiet skal være en kunnskapsformidler

Akademiet skal tale vitenskapens sak i samfunnsdebatten. Vi skal formidle forskning og bidra til å øke forståelsen for den vitenskapelige forskningens betydning.

Vi vil særlig legge vekt på Vitenskapsråd for politikkutforming (science advice for policy) der Akademiet er bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den ene siden, og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de fremste nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøene på den andre.

Akademiet skal være en engasjerende møteplass

Gjennom møter, seminarer og konferanser skal Akademiet bidra til å sette vitenskapen på dagsorden og til å belyse dagsaktuelle tema.

Akademiet skal ha et internasjonalt engasjement

Akademiet skal fremme kunnskapsutveksling og forskningspolitisk dialog på tvers av landegrenser. Gjennom aktivt engasjement skal vi arbeide for å støtte den frie forskningen internasjonalt.

Akademiet skal fremme forskningsrekrutteringen

Akademiet skal bidra til å skape sunn ettervekst i forskningen og gode vilkår for yngre forskere, blant annet gjennom samarbeid med AYF.

Akademiet skal ha en forskningsetisk beredskap

Akademiet skal ha et tydelig forskningsetisk engasjement som forplikter medlemmene. Vi skal ha et forskningsetisk utvalg.

Akademiet skal ha et egnet hus og gode lokaler

Akademiet skal ivareta Drammensveien 78, og utvikle eiendommen slik at den tjener virksomheten på best mulig vis.

Akademiet skal ha en kompetent og effektiv stab

Akademiet skal ha en stab som effektivt bidrar til virksomheten. Dette skal oppnås gjennom målrettet rekruttering og god personalpolitikk.
 

HOVEDTEMA FOR PERIODEN

Akademiet har valgt to tema som skal gis spesiell oppmerksomhet (gjennom tverrfaglige foredragsserier og diskusjonsmøter) i denne fireårsperioden:

 • vitenskapens bidrag til en bærekraftig omstilling 
 • demokratiets forutsetninger

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademis strategi 2016 – 2020

GRUNNLAG (statuttenes § 1):
Det Norske Videnskaps-Akademi har som formål å bidra til vitenskapens fremme. Spesielt skal Akademiet fremme den grunnleggende og langsiktige forskningen innen alle fagområder ved å:
•    initiere og støtte vitenskapelig forskning
•    arrangere møter og konferanser om vitenskapelige eller forskningspolitiske temaer
•    tildele vitenskapelige priser
•    avgi uttalelser i sentrale vitenskapelige spørsmål
•    ivareta vitenskapens interesser overfor politiske myndigheter og i offentligheten
•    fungere som kontaktorgan i norsk forskning
•    representere norsk vitenskap overfor utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner

UTFORDRINGER
I sin virksomhet vil Akademiet ta høyde for følgende sentrale momenter: 
•     Det skjer store og raske vitenskapelige fremskritt i verden i dag som norske miljøer må lære av og bidra til
•     Vitenskapen har en nøkkelrolle i å identifisere og løse mange av de problemer verden står overfor
•     Utfordringene krever innsats fra alle grener av vitenskapssamfunnet
•    Utdanning, opplysning og kritikk er forutsetninger for å motvirke uheldige løsninger som ikke bygger på den beste tilgjengelige kunnskap
•    Som en rik nasjon med høyt utdanningsnivå har Norge et spesielt ansvar for å bidra

STRATEGISKE MÅL
Akademiet skal være en forskningspolitisk aktør
I kraft av sin uavhengige og kritiske rolle skal Akademiet delta aktivt i den forskningspolitiske debatten og bidra til å fremme en god forskningspolitikk blant annet gjennom kontakt med politikere, statsforvaltning og næringsliv

Akademiet skal være en kunnskapsformidler
Akademiet skal fremme forståelsen for vitenskapelig forskning og formidle forskningsresultater

Akademiet skal være en engasjerende møteplass
Gjennom målrettede arrangementer og møter skal Akademiet fremme en aktiv kunnskapsdebatt hvor fag og samfunn møtes på en måte som støtter opp under norske forskningsmiljøer. Akademiet skal ha utvalg knyttet til sentrale og aktuelle temaer.

Akademiet skal ha et internasjonalt engasjement
Akademiet skal fremme kunnskapsutveksling og forskningspolitisk dialog og fremme den frie forskningen internasjonalt blant annet gjennom aktivt engasjement i internasjonale organisasjoner og samarbeid med andre akademier.   

Akademiet skal fremme fremragende forskning
Akademiet skal ta et særlig ansvar for å skape forståelse for betydningen av grunnforskning og mer generelt den uavhengige og nysgjerrighetsdrevne forskningen. Det skal især fremme den mest fremragende forskningen og dele ut Abelprisen, Kavliprisen og andre priser. Akademiet skal delta i offentlighetsarbeidet som ligger til prisene. 

Akademiet skal representere bredden og kvaliteten i norsk forskning gjennom sine medlemmer
Akademiet skal tilstrebe at medlemsstokken har god faglig bredde, geografisk spredning og rimelig kjønnsbalanse, og skal samarbeide med andre akademier Norge. 

Akademiet skal ha en forskningsetisk beredskap
Akademiet skal ha en klar og tydelig forskningsetisk stemme og holdning som forplikter medlemmene. Det skal ha et forskningsetisk utvalg.

Akademiet skal ha et egnet hus og gode lokaler
Akademiet skal sørge for at Drammensveien 78 bevarer sin stil og atmosfære. Samtidig skal Akademiet utvikle eiendommen slik at den tjener virksomheten på best mulig måte. Det gjelder Akademiet både som arbeidsplass og som møteplass.

Akademiet skal ha en kompetent og effektiv stab
Gjennom målrettet rekruttering og god personalpolitikk skal Akademiet ha en stab som effektivt bidrar til at Akademiet når sine mål.